Звіт завідувача ЖДНЗ №56 Данчук О.П. за 2020-2021 н.р.

02.Вер.2021
Звіт завідувача ЖДНЗ №56 Данчук О.П. за 2020-2021 н.р.

ЗВІТ

завідувача  ЖДНЗ №56

про свою діяльність

перед педагогічним та батьківським

колективами

за наслідками 2020 – 2021 навчального року

 

Закінчився  навчальний рік і  ми підводимо підсумки роботи колективу дошкільного навчального закладу.

Керуючись Положенням про порядок звітування завідувача ЖДНЗ перед трудовим колективом, представниками громадського самоврядування дошкільного закладу, пропоную вам оцінити мою діяльність як завідувача на посаді протягом 2020-2021 навчального року.

Головними завданнями даного звіту, як засобу  інформування громадськості, є забезпечення прозоростi та iнформацiйноi вiдкритостi закладiв дошкiльної освiти.

Дошкільний навчальний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, Положенням про дошкільний навчальний заклад України, чинними нормативно-правовими актами, власним Статутом.

Дошкільний навчальний заклад працює 45 років.

Проектна потужність  закладу – 270 місць.

Режим роботи закладу з 10,5-годинним режимом перебування дітей: з   7.30  до 18.00  та  чергові групи з режимом роботи з 7.00 до 7.30, та з 18.00  до 19.00.

У закладі функціонує 11 груп:

 • 2 групи раннього віку (від 2 до 3 років),
 • 2 групи молодшого дошкільного віку (від 3 до 4 років),
 • 2 групи середнього дошкільного віку (від 4 до 5 років),
 • 2 групи старшого дошкільного віку (від 5 до 6(7) років),
 • 2 логопедичні різновікові групи (від 4 до 6(7) років),
 • 1 різновікова група для дітей з порушеннями зору (від 3 до 6(7) років).

Зміст, форми та методи виховання і навчання, використання педагогічних інноваційних технологій та методик, рівень матеріально-технічного забезпечення, навчально-методичної бази та медико-соціальних умов забезпечують належний рівень освітнього процесу та оптимальні умови для повноцінного перебування дітей в закладі.

Організація діяльності дошкільного навчального закладу  в 2020- 2021 навчальному році здійснювалась відповідно до інструктивно – методичних рекомендацій «Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують її здобуття».

Для програмно – методичного забезпечення освітнього процесу педагоги керувались переліком навчальних видань, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах у 2020-2021 навчальному році (лист Міністерства освіти і науки України від 09.12.2019 № 1/9-750 «Щодо освітніх програм у закладах дошкільної освіти»)

В умовах пандемії дошкільний заклад, виконуючи розпорядження уряду України, місцевої влади, перейшов на дистанційну форму роботи. З метою забезпечення освітньої та просвітницької діяльності дошкільного закладу педагогічний колектив працював згідно  рекомендацій МОН України щодо організації дистанційної форми навчання в період карантину в онлайн – режимі.

Дошкільний заклад на сьогодні має можливість в повній мірі задовольнити
потреби сім’ї і суспільства у вихованні та навчанні дітей дошкільного віку. Для
цього створена необхідна матеріальна база. Групові
приміщення, а також господарський блок, відповідають санітарно-
гігієнічним вимогам, забезпечені необхідним обладнанням. В дошкільному
закладі функціонує музична і спортивна зали, а також кабінети: методичний,
медичний, фізкабінет, кабінет психолога.

Заклад  укомплектований педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом.

У дошкільному закладі працює  64 працівника, з них освітню роботу з дітьми здійснюють   31 педагог, із них:

 • вихователів – 23,
 • музичних керівників – 2,
 • інструктор  з фізкультури- 1,
 • вчителів-логопедів – 2,
 • практичний психолог – 1,
 • вихователь – методист – 1,
 • керівник гуртка «Петриківській розпис» – 1,
 • керівник гуртка англійської мови – 1,

Якісний склад педагогічних працівників:

 • Мають повну вищу освіту – 24
 • Мають неповну вищу освіту – 3
 • Мають базову вищу освіту  – 4

За наслідками атестації педагогам присвоєно:

 • вищу кваліфікаційну категорію – 9
 • І кваліфікаційну категорію – 8
 • ІІ кваліфікаційну категорію – 6
 • кваліфікаційну категорію “спеціаліст” – 1
 • На відповідність тарифному розряду – 7

Присвоєно педагогічне звання:

 • “вихователь – методист” – 6
 • “старший вихователь” – 1
 • «вчитель-методист» -1

Щорічно, згідно перспективного плану педагоги проходять курсову перепідготовку та атестацію.

Вважаємо, що проведення атестації в закладі відбулося в умовах максимальної гласності та колегіальності, з наданням кожному педагогу можливості виявити свої творчі здібності, що має сприяти  заохоченню педагогів до самовдосконалення, стимулюватиме  їх прагнення до підвищення рівня фахової майстерності та  самоосвіти.

В порівнянні з минулим навчальним роком, коли атестувалося 11 педагогічних працівників, з яких 3 педагога (27 %) атестувалося на підвищення своєї кваліфікаційної категорії, то в поточному навчальному році атестувалося 4 педагогічних працівника. З яких 3 педагога (75 %) атестувалося на підвищення своєї кваліфікаційної категорії, а один – на підтвердження раніше присвоєної кваліфікаційної категорії.

Атестаційні матеріали оформлені та систематизовані згідно вимог чинного законодавства України та методичних рекомендацій департаменту освіти Житомирської міської ради у встановлені терміни.

Апеляцій, скарг та зауважень до проведення атестації педагогічних працівників не було.

Педагогічні кадри за віковими групами закріплюються наказом завідувача на початку року.

Під керівництвом завідувача та вихователя-методиста педагогічний колектив має змогу здійснювати переорієнтацію всього освітнього процесу з навчального на розвивальний.   Вихователі можуть  користуватися  технічними засобами навчання, сучасними науковими розробками,  авторськими методиками, розробками занять,  матеріалами з досвіду роботи кращих педагогів, періодичними педагогічними виданнями.

Виходячи з вищезазначеного, у 2020/2021 навчальному році  робота закладу була направлена на:

 • забезпечення та підвищення якості освітнього процесу в закладі дошкільної освіти в умовах варіативності програм;
 • модернізацію матеріальної бази закладу;
 • вдосконалення форм дієвої співпраці з батьками з підвищення їхньої  психолого-педагогічної культури. Особлива перевага  надавалась роботі з батьками майбутніх першокласників;
 • проведення моніторингових обстежень для визначення рівня розвитку дітей відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти;
 • створення сприятливих умов для забезпечення компетентнісного  підходу та партнерської взаємодії в організації освітнього процесу;
 • активізацію соціально – психологічного супроводу психофізичного розвитку дошкільників,  мотивів їхньої  поведінки і діяльності.

Пріоритетні  напрямки  роботи  колективу  ЖДНЗ  реалізувалися  через  методичну роботу  з   педагогічними   кадрами,  роботу  з   батьками   вихованців,   співпрацю дошкільного закладу та школи, освітню роботу з дітьми.

Особливе значення у ефективній реалізації поставлених річних завдань належало педрадам, де активно проходило обговорення результативності освітньої діяльності колективу, певних проблемних питань, визначалися шляхи їх вирішення, тощо. Рішення педагогічних рад виносилися колегіально, що додавало особистої відповідальності за їх виконання кожному члену колективу.

Результативно,  з активним  використанням інтерактивних форм методичної роботи,  пройшли засідання педагогічних рад з питань: «Створення  педагогічних умов для засвоєння дошкільнятами правил партнерської взаємодії та  здобуття соціального досвіду в ігровій діяльності», «Інноваційні та інтерактивні форми роботи з батьками», «Організації ефективної корекційно – розвиткової роботи  соціально-психологічної служби  з метою усунення відхилень у психофізичному та інтелектуальному розвитку і поведінці здобувачів освіти»,  «Результативність корекційно – розвиткової  роботи в групах спеціального призначення»,  «Організація  роботи з охорони дитинства  та результативність  правового виховання учасників освітнього  процесу», «Сформованість рівня  пізнавальної активності як складової психологічної готовності старших дошкільників  до шкільного навчання», «Соціальна адаптація дітей – випускників ДНЗ до шкільного навчання»,  «Впровадження ППД  та інноваційних технологій в освітньому процесі ДНЗ», «Оновлюємо освітній процес» (проведеного у формі гри-тренінгу), «Використання психогімнастики як способу збереження психічного здоров’я»   (проведеного у формі майстер-класу).

Ефективною формою  підвищення фахової  майстерності педагогів в закладі було проведення занять проблемних семінарів та семінарів-практикумів.

В поточному навчальному році був проведений вихователем – методистом  Долгаль С.Г. проблемний семінар на тему: «Розвиток критичного мислення у дошкільників» з метою підвищення психолого-педагогічної компетентності педагогів, вдосконалення їхньої педагогічної майстерності.

Проведення практичним психологом Чебаненко Т.Л. психолого-педагогічного семінару для вихователів на тему:  «Вчимо дошкільників оволодінню способами партнерської взаємодії» сприяло підвищенню психолого-педагогічної компетентності педагогів.

Для педагогічних працівників різних категорій та помічників вихователів проводились консультації згідно річного плану. Вихователі-початківці були задіяні до роботи  «Клубу вихователя-початківця», де з ними активно ділилися досвідом роботи  досвідчені педагоги усіх категорій та практичний психолог.

Система методичної роботи планувалася з урахуванням диференційованого підходу в роботі з кожною категорією педагогічних працівників.  Проведення  методичних акцій в рамках проведення атестації педагогічних працівників «Досвід кращих – молодим», «Аукціону педагогічних надбань» дали змогу  педагогам  знайомитись  з кращим досвідом колег по творчому впровадженню інноваційних технологій в освітній роботі з дітьми.

Протягом 2020-2021 навчального року вивчено, узагальнено та  рекомендовано для використання в освітньому процесі з дітьми дошкільного віку досвід роботи  педагогів закладу, а саме,  досвід роботи вчителя-логопеда Істоміної Н.В. та вихователя-методиста Долгаль С.Г.  по формуванню граматичної компетенції дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення на тему «Фразові намистинки для кожної дитинки», який успішно був представлений на педагогічних виставках «Сучасна освіта Житомира- 2021» та «Сучасна освіта Житомирщини -2021».

Фахову майстерність і творчість продемонстрували педагоги під час участі протягом року у конкурсах та виставках, які проводилися в ДНЗ:  «На кращу підготовку групи до нового навчального року», «На кращу дитячу роботу згідно  номінацій конкурсу «Український сувенір», що сприяло оновленню  предметно-ігрового середовища усіх вікових груп.  Варто відзначити, що роботи вихованців закладу під керівництвом педагогів закладу Красікової Н.А., Голікової А.М., Гумінської А.А., Костюк О.М. відзначені грамотами та подякою департаменту освіти Житомирської міської ради, обласним управлінням освіти Житомирської облдержадміністрації.

З метою удосконалення якості освітнього процесу педагогічний колектив закладу використовував інноваційні та альтернативні методики та технології, а саме:

 • Технологію розвитку творчої особистості (ТРВЗ) з метою розвитку у дошкільнят творчих здібностей, гнучкості мислення, вміння розв’язувати  суперечності.
 • Мнемотехніку з метою розвитку у дошкільнят пам’яті, уваги, мислення, сприймання та стимулювання інтересу до навчальної діяльності.
 • Музичну педагогіку Карла Орфа в організації музичної діяльності з метою виховання інтересу до музичної діяльності, залучення до творчого музикування через використання авторських музичних шумових іграшок.
 • Використання паличок Кюїзенера в освітньому процесі з дітьми логопедичної  групи з метою розвитку  уяви, наочно-дійового і наочно-образного мислення, сприянню  узагальненню уявлень про різні поняття.
 • Елементів логоритміки (автора Г. Волкової) в освітньому процесі з дітьми логопедичної  групи з метою цілеспрямованого тренування мовного дихання, усунення порушень звуковимови, нормалізації моторики мовлення.
 • Авторської технології педагогів закладу по формуванню граматичної компетенції дітей старшого дошкільного віку «Фразові намистинки для кожної дитинки».
 • Елементів казкової фізкультури (автора М. Єфіменко) з метою підвищення інтересу до занять з фізичної культури, кращого оволодіння основними рухами.
 • Методу графомоторики в освітньому процесі з дітьми, що мають порушення мовлення, з метою розвитку дрібної моторики, темпу і плавності рухів, зорового сприймання, уваги.
 • Авторської технології педагогів закладу «Лялька – мотанка як ефективний засіб залучення дітей до культурної спадщини України» з метою підвищення інтересу дошкільнят до розмаїття традицій, звичаїв та обрядових свят рідного краю в історичному минулому та сьогоденні.
 • Авторської технології педагогів закладу щодо використання дидактичних посібників як засобу корекційно-розвиткової роботи з дітьми, що мають порушення зору, з метою забезпечення  інтеграційного та діяльнісного підходу в корекційно-розвитковій роботі.
 • Авторської технології педагогів закладу щодо формування здоров’язбережувальної компетенції дошкільнят та формування у них основ безпеки життєдіяльності.

Протягом навчального року  вихователі  усіх вікових груп    організацію життєдіяльності  дитини  в дошкільному закладі   будували на засадах  особистісно- орієнтованого  підходу, що передбачало забезпечення дієвого психолого-педагогічного супроводу дитини дошкільного віку, а саме, врахування  в освітньому процесі  об’єктивних законів психічного розвитку кожного вихованця.

Належна увага приділяється наступності в роботі дошкільного закладу та школи, мотиваційній готовності дошкільників до навчання, роботі з сім’ями, діти яких не відвідують дошкільні заклади міста. Для таких батьків проводяться різноманітні заходи з метою пропаганди обов’язкової дошкільної освіти, проводяться дні відкритих дверей, де вони можуть познайомитись з питаннями, які їх цікавлять

З метою забезпечення наступності в роботі з ЗОШ №33 проводились батьківські збори в старших групах за участю вчителів початкових класів ЗОШ №33 «Зустрічі за круглим столом» вихователів старших груп і вчителів 1-х класів по обговоренню питань підготовки дітей до навчання в НУШ, заслуховували інформації вчителів 1-х класів про успішність випускників.

Систематично розроблялись та висвітлювались просвітницькі матеріали на психолого-педагогічному інформаційному стенді, батьківських куточках в групах.

Аналізуючи рівень та результативність освітнього процесу слід відмітити, що він будувався на демократичних засадах із застосуванням педагогічного співробітництва та нових педагогічних технологій.

За допомогою  та сприяння практичного психолога і педагогів перших класів ЗОШ №33 проведений моніторинг  перебігу адаптації до шкільного навчання  першокласників – випускників нашого закладу. Дані показники свідчать про те, що наші випускники в переважній більшості швидко адаптувалися  до нових умов життя, володіють комунікативними здібностями,   успішно засвоюють програмові  завдання.

Вихователі, враховуючи вікові особливості фізичного та психологічного розвитку дітей, будували свою роботу на принципах  гуманізації та демократизації освітнього процесу, що зумовлює підвищення інтересу дітей до знань, прояву їх творчості, самостійності та співпраці з педагогом.

Всі педагоги дошкільного закладу надавали перевагу формуванню пізнавальних інтересів та розвитку творчих здібностей у дітей.

На виконання вимог Інструкції з харчування дітей в дошкільних навчальних закладах систематично аналізується стан виконання фактичних норм харчування дітей та показники фактичної вартості харчування, здійснюється контроль за якістю продуктів та їх кулінарною обробкою. Документація з питань харчування ведеться відповідно до встановлених вимог.

Організація харчування дітей у дошкільному навчальному закладі здійснювалась відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» від 22 листопада 2004 р. № 1591, Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затвердженого спільним наказом Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 1 червня 2005 р. № 242/329, Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої спільним наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17 квітня 2006 р. № 298/227 ( зі змінами затвердженими наказом МОН молоді та спорту України та МОЗУ від 26.02.2013р. №202/165).

У дошкільному закладі організовано 3-разове харчування дітей, що відповідає режиму роботи ЖДНЗ. Усього харчувалося 216 дітей, з них дітей раннього віку- 31, дошкільного віку -185.

З пільгової категорії безкоштовно харчується –  33 дитини:

 • з багатодітних сімей – 14 дітей ,
 • з сімей учасників бойових дій АТО – 11 дітей,
 • діти інваліди – 1 дитина,
 • малозабезпечені – 1 дитина .

        Відповідно до штатного розпису дошкільний навчальний заклад укомплектовано працівниками, які забезпечують організацію харчування. Систематичний контроль за організацією харчування здійснювали сестра медична старша. Харчоблок та групи в повній мірі забезпечені кухонним інвентарем, посудом, обладнанням. Комірник своєчасно надає щомісячні та поточні заявки на продукти харчування відповідно до примірного двотижневого меню.

Відповідно до примірного двотижневого меню та картотеки страв, затвердженої керівником дошкільного навчального закладу, спільно з кухарем та комірником щодня складається меню-розклади на наступний день. До дошкільного навчального закладу приймаємо лише якісні продукти харчування і продовольчу сировину, за наявністю супровідних документів, які відповідають вимогам державних стандартів сертифіката якості, державні реєстри або висновок санітарно – гігієнічної експертизи, ветеринарні довідки. Умови зберігання продуктів харчування та продовольчої сировини в дошкільному закладі відповідають санітарно- гігієнічним вимогам.

Вихователі та помічники вихователів дошкільного навчального закладу беруть активну участь в організації харчування дітей, формують у них культуру харчування та розуміння значення прийому їжі для нормального функціонування організму, формують стійкі культурно-гігієнічні навички.

Організацією медико-профілактичної роботи у закладі займається старша медична сестра Галицька Світлана Григорівна та медична сестра з дієтхарчування Кучинська Оксана Вікторівна . План роботи медичної служби на 2020-2021 н.р. виконаний в повному обсязі. Медичне обладнання та медичний інструментарій представлені у достатньому обсязі. Належним чином  оформлена обов’язкова документація, своєчасно складалися плани роботи і звіти, ведеться документація на принципах системи управління безпечністю харчових продуктів НАССР .За потребою готувався оперативний план дій по зниженню захворюваності; контролювався стан фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми та їх загартування; здійснювались антропометричні виміри в садових групах  ЖДНЗ – щоквартально, в групах раннього віку – щомісячно, перевірка постави, огляд на педикульоз.

Проведений аналіз захворюваності дітей за 2020 рік показав, що рівень захворюваності порівняно з 2019р. залишився на тому ж рівні.

З метою зниження захворювання в ЖДНЗ проводяться різнопланові заходи. Медичний персонал та педагоги ЖДНЗ систематично інформували батьків про стан здоров’я дошкільників та їх рівень розвитку, популяризували здоровий спосіб життя.

Організація роботи з  охорони праці в дошкільному навчальному закладі проводиться відповідно до Закону України «Про охорону праці»,  «Положення про організацію роботи з охорони праці та  безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти», що визначають єдину систему організації роботи з охорони праці. На підставі нормативних документів адміністрація закладу планує заходи щодо охорони здоров’я учасників освітнього процесу за напрямками:

 • охорона праці та  безпека життєдіяльності;
 • пожежна безпека;
 • дитячий травматизм.

З метою  формування навичок здорового способу життя та запобігання порушень техніки безпеки працівниками закладу в річному плані роботи в розділі «Охорона життя і здоров’я дошкільників» плануються заходи щодо попередження дитячого травматизму в трьох напрямках:

 • з працівниками ЖДНЗ;
 • з вихованцями;
 • з батьками.

Щорічно на початку року видаються накази про закріплення відповідальних за:

 • роботу з охорони праці;
 • роботу з пожежної безпеки;
 • роботу з попередження дитячого травматизму.

Проводиться системна робота щодо забезпеченню всіх служб ЖДНЗ інструкціями з охорони праці,  пожежної безпеки, які переглядаються, доповнюються у зв’язку зі змінами в нормативному законодавстві чи в умовах життєдіяльності ЖДНЗ. Налагоджена робота щодо попередження дитячого травматизму з урахуванням сезонних явищ. Інструктажі  з охорони праці,  пожежної безпеки,   проводяться відповідно до плану та програми. Один раз на рік проводиться навчання з евакуації згідно «Інструкції дії персоналу в разі виникнення надзвичайної ситуації», яка щорічно складається з урахуванням кадрових змін. Вся документація з охорони праці,  пожежної безпеки,  затверджена і погоджена відповідно до  нормативни  вимог.

Результатом грамотної і професійної роботи з питань  охорони праці,  пожежної безпеки,  є відсутність в навчальному році випадків дитячого травматизму. Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» адміністрація закладу спільно з профспілковим комітетом працювали над впровадженням державної політики в галузі охорони праці, яка базується на принципі пріоритету життя і здоров’я учасників освітнього процесу.

Виконання вимог чинного законодавства з питань охорони дитинства і захисту прав малолітніх.

На виконання вимог чинного законодавства з питань охорони дитинства і захисту прав малолітніх  в річному плані роботи передбачені та розглядаються питання  на педагогічних радах,  на загальних батьківських зборах,  на загальних зборах колективу, на нарадах при завідувачі.  Крім того, більша частина питань вирішується оперативно по мірі виникнення (за ініціативи батьків та співробітників). Значна увага протягом року приділялась питанням протидії булінгу: розроблено та затверджено Положення про порядок розгляду випадків булінгу (цькування) в ЖДНЗ, Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в ЖДНЗ та відповідальність осіб, причетних до булінку (цькування), Порядок подання та розгляду заяв про випадки булінгу (цькування) в ЖДНЗ. Правила поведінки  здобувачів дошкільної освіти в дошкільному навчальному закладі. Всі матеріали представлені на сайті дошкільного закладу.

Протягом  навчального року велика увага приділялась зміцненню матеріально-технічної бази закладу.

У 2020/2021 навчальному році

за бюджетні кошти:

було проведено поточний  ремонт спортивної зали на суму – 133000 грн., ремонт прального цеху на суму – 140000 грн.;

 

 • ремонт електрообладнання – 10 000 грн.
 • знесення дерев – 9 800 грн.
 • атестація робочих місць -1980 грн.
 • заміна світильників на світлодіодні – 49 600 грн.
 • перезарядка вогнегасників – 2 500 грн.
 • виміри контуру заземлення -2 500грн.
 • держповірка рукавиць ботів та метрологічного обладнання -2 600 грн.
 • повірка водолічильника -2 000 грн.

 

 • придбано:
 • водонагрівачі – та ванна – 9 519 грн.
 • меблі – 37 508 грн.
 • лінолеум – 3200 грн.
 • будівельні матеріали та фарба – 31 175 грн.
 • кухонний та господарський інвентар – 33 170 грн.
 • канцелярські товари – 27 000 грн.
 • змішувачі води – 4 800грн.
 • оргтехніка – 48 300 грн
 • ремонт оргтехніки –  4762 грн.
 • м’ягкий інвентар – 24 083 грн .  ( костюми кухарські –  8062 грн.), постільна білизна  – 16021  грн .
 • миючі , чистячі та антисептичні засоби  та інших товари – 84 750 грн.
 • розетки , вимикачі та електропровід –1 870 грн.
 • періодика – 6048 грн.
 • медикаменти – 9 440 грн.

 

 

За батьківські  кошти:

 

 • проведено:
 • ремонт санвузла в групі «Пізнайко» – 6 000 грн
 • поточний ремонт в ігровий кімнаті та роздягальні в групі «Сонечко» –

8 000 грн

 • поточний ремонт в ігровий кімнаті в групі «Капітошка» – 8 000 грн.
 • поточний ремонт туалетної кімнати в групі «Світлячки» – 5500 грн.

 

 • придбано:
 • куточок природи та стіл для дослідницької діяльності   в групу «Малятко»  -3 500 грн.
 • ламінатор в групу «Соняшник» – 900 грн.
 • ігрові модулі в групу «Соняшник»  – 4 000 грн .
 • ігрові модульні меблі, куточок  природи, вішалки для рушників в туалетну кімнату, проведена заміна  меблевих фасадів   в групі  «Калинка» –

14 258 грн.

 • пісочниця в групу  «Калинка» – 1 943 грн.
 • стіл для піскотерапії в кабінет психолога– 1600 грн.
 • унітази в логопедичну групу «Джерельце» – 5250 грн.
 • канцтовари, іграшки та інші товари для розвитку дітей по всіх групах на суму -16 604 грн.

 

За спонсорські  кошти:

 

придбано:

 • стенди – 6 600грн.
 • шафа для працівників харчоблоку – 7 000 грн
 • шпалери в кабінет практичного психолога -1 000 грн.
 • шпалери в роздягальню ясельної групи «Малятко» – 1 000 грн.
 • тюль в групу «Сонечко» – 1550 грн.
 • тюль в групу «Капітошка»- 1550 грн.
 • тканина (тюль) в музичну залу щодо оформлення свят – 2350  грн.
 • декоративне оформлення стін спортивної зали – 7000 грн.

 

проведено:

 

 • поточний ремонт кабінету практичного  психолога – 2000 грн.
 • ремонт в роздягальні в групі «Малятко» – 2000 грн.

 

 

 • За депутатські кошти:

 

 • придбано:
 • 2 телевізора в групи  «Сонечко»  і «Світлячки»  – 20 000грн.
 • будівельні матеріали для ремонту туалетної кімнати  в групу «Світлячки»

 

 

Проведено поточні ремонти:

–  спортивної  зали та прального цеху;

– в групі «Сонечко » (вихователі Пух Аліна Ульянівна, Бахман Світлана Миколаївна, помічник вихователя Пекар Анна Олександрівна ) –  проведено поточний ремонт ігрової кімнати та роздягальні  ( ремонт стелі, заміна шпалер, фарбування підлоги, укладання лінолеуму в роздягальні );

 • в групі «Капітошка» (вихователі Федкевич Лариса Володимирівна, Котюк Тетяна Святославівна, помічник вихователя Щерба Оксана Миколаївна ) – проведено поточний ремонт ігрової кімнати  ( ремонт стелі, заміна шпалер, фарбування підлоги, лакування паркету;
 • в групі «Пізнайко» (вихователі Говоруха Інна Володимирівна, Лукиша Аліна Анатоліївна, помічник вихователя Мартинюк Надія Вікторівна ) – проведено поточний ремонт туалетної кімнати  ( укладання  плитки на стінах  та підлоги );
 • в групі «Джерельце» (вихователі Онищук Оксана Олександрівна, Костюк Оксана Михайлівна, помічник Опанасенко Лілія Францівна) – заміна унітазів в туалетній кімнаті;
 • в групі «Малятко» ( вихователі Накорчевська Наталія Анатоліївна, Драгунова Антоніна Віталіївна, помічник вихователя Маркевич Інна Миколаївна) – поточний ремонт роздягальні ( фарбування стелі, заміна шпалер, фарбування підлоги, лакування паркету);
 • в групі «Світлячки» (вихователі Свінціцька Г.С., Драгунова А.В., помічник вихователя Левківська С.А.) – поточний ремонт туалетної кімнати (заміна унітазів, укладання плитки на стіни та підлогу, фарбування стелі).

Силами працівників закладу пофарбовано ігрові споруди та  обладнання ,  павільйони на майданчиках, паркани на городах ,  надвірне обладнання та двері , сходові  марші, полаковано паркет в групових кімнатах та музичній залі, розфарбовано  асфальтне  покриття  геометричними фігурами, малюнками,  тощо.

Таким чином можна зробити висновок, що обрані форми і методи роботи з дітьми, об’єднані зусиллям адміністрації, педагогічного колективу та батьківської громади позитивно впливали на результативність роботи дошкільного навчального закладу.

Вважаю, що робота закладу протягом 2020-2021 навчального року була плідною та результативною.

 

 

Завідувач  ЖДНЗ № 56 __________  О.П.Данчук